Business Loan

PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अनुदान योजना

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अनुदान योजना PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME)  केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना सन 2020-21 पासून ते सन ते 2024-25 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक मालकी भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खासगी कंपनी या शासकीय […]